Jelenlegi hely

Informatika

A munkaközösség tagjai:

Buday Endre, Lazányi Ildikó Mária, Lévayné Egyházi Piroska, Rabbné Miski Mária, Szűcs István, Tobak Mária, Zseli Klára

Célkitűzéseink:

Az Informatika ismeretkör alapvető célja a számítástechnikai és informatikai alapfogalmak megismertetése, az informatikai, számítástechnikai és irodai eszközök biztonságos kezelésének elsajátíttatása, az algoritmizáló képesség kialakítása, a megtervezett, precíz munkavégzésre nevelés. A fontosnak tarjuk, hogy a kor igényeinek megfelelően, felelősséggel tudják diákjaink használni az informatikai eszközöket, információhordozókat, betartva a program- és adatvédelem szabályait.

A kétszintű érettségi 2005. évi bevezetése jelentősen átalakította a tantárgy megítélését és szerepét. Egyrészt minden osztályban kötelezővé vált az informatika tanítása, legalább az alapvető alkalmazói ismeretek a NAT, illetve a kerettantervek által rögzített szinten. A programozással és algoritmizálással szemben megnövekedett az alkalmazói ismeretek aránya. A diákok 10. osztály végén már előrehozott érettségit tehetnek informatikából. Ez a lehetőség a 2014. január 1-től életbe lépő új szabályozás szerint is megmarad.

A 90-es évek végén az iskola bekapcsolódott az Arany János Tehetséggondozó Programba. A program egyik alapvető eleme a tanulók felkészítése az ECDL bizonyítvány megszerzésére.

Iskolánk a 90-es évek elejétől részt vesz a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny szervezésében, ahol Regionális Vizsgabizottsági feladatkört látunk el.

Könyvtári informatika:

A demokráciára nevelés és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető.

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a differenciáláshoz.

tehetseg.hu